Ambtenarenrecht

besluit, bevoegd gezag, bezwaar, beroep, hoger beroep, advies, procedure, bestuursrechter, Centrale Raad van Beroep, Raad van State, ambtenaar, aanstelling, plichtsverzuim, schorsing, beoordeling, functioneringstraject, reorganisatie, (arbeids)ongeschiktheid, ziekteverzuim, functioneren, opheffing functie, disciplinaire maatregel, termijnen, rechtspositie ambtenaar, gemeente, provincie , openbare school, waterschap, politie, Ministeries, overplaatsing, financiële rechtspositie


Ambtenarenrecht lijkt ogenschijnlijk op arbeidsrecht. In beide gevallen kan het gaan over geschillen tussen werkgever en werknemer over onderwerpen zoals ontslag, functioneren, reorganisatie, ziekteverzuim enzovoort. Voor het ambtenarenrecht gelden echter andere regels dan voor het arbeidsrecht. Deze regels vinden we onder andere in het ARAR (Rijk), CAR/UWO (Gemeente), AMAR (Militair), BARD (Burger bij Defensie), SAW (Waterschappen) en CAP (Provincie). Bovendien hebben de medewerkers in het openbaar onderwijs de ambtelijke status.

Het arbeidsrecht is van toepassing indien tussen werknemer en werkgever een arbeidsovereenkomst is gesloten. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan een werknemer ten behoeve van de werkgever onder diens leiding persoonlijk arbeid verricht en de werkgever de werknemer hiervoor beloont.

Het ambtenarenrecht is van toepassing indien een werknemer (de ambtenaar) een (aanstellings)besluit ontvangt of ontvangen heeft van zijn werkgever (het bevoegd gezag) waarbij eenzijdig besloten is dat iemand als ambtenaar kan gaan werken voor het bevoegd gezag.

Het ambtenarenrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de ambtenaar. De Ambtenarenwet omschrijft een ambtenaar als iemand die is aangesteld met als doel werkzaam te zijn in openbare dienst. U kunt dan denken aan alle diensten en bedrijven beheerd door de Staat en de openbare lichamen zoals de diverse Ministeries, de gemeente, de provincie, het waterschap, de politie. Ook personen die werkzaam zijn bij een door, of op initiatief van, de overheid ingestelde privaatrechtelijke stichting kunnen vallen onder de werking van het ambtenarenrecht, bijvoorbeeld openbare scholen.

Niet alle ambtenaren hebben dezelfde rechtspositie. Afhankelijk van de vraag waar de ambtenaar werkzaam is, kan bepaald worden onder welke regelingen de ambtenaar wel of niet valt. Uw advocaat kan u daarover adviseren!

Bent u ambtenaar? Of hebt u ambtenaren in dienst en is sprake van een geschil over ontslag? Denkt u bijvoorbeeld aan ontslag op grond van plichtsverzuim, onvoldoende functioneren, ongeschiktheid, einde aanstelling voor bepaalde tijd, reorganisatie, (arbeids)ongeschiktheid. Schakel dan tijdig een advocaat in. Een advocaat kan u adviseren en bijstaan in een bezwaarprocedure, beroepsprocedure en hoger beroeps procedure.

Is sprake van besluiten jegens u? Dan wel bent u voornemens besluiten te nemen jegens een ambtenaar die bij u in dienst is? Een advocaat kan u adviseren of het zinvol is bezwaar te maken tegen het besluit en u bijstaan in een procedure, dan wel u begeleiden bij het voortraject van het te nemen besluit.

U kunt dan denken aan besluiten over: ontslag, schorsing, een beoordeling en een functioneringstraject, een disciplinaire maatregel, opheffing van een functie, reorganisatie, (medische) ongeschiktheid, plichtsverzuim, overplaatsing, financiële rechtspositie etc.

Doorgaans is het zinvol bezwaar te maken dan wel u in het voortraject te laten adviseren bij het nemen van een besluit.

Wees er tijdig bij! Er gelden, fatale, termijnen om bezwaar te maken, beroep in te stellen of hoger beroep in te stellen. Schakelt u buiten de termijn een advocaat in? Ook in dat geval kan een advocaat u adviseren of u alsnog een rechtsmiddel kunt instellen of anderszins iets kunt ondernemen om voor uw rechtspositie op te komen.

Zowel ambtenaren als werkgevers die ambtenaren in dienst hebben kunnen bij onze ambtenarenrechtspecialisten terecht voor informatie, advies, begeleiding en, indien nodig, bijstand in een procedure.
Zij zullen u adequaat, deskundig en op integere wijze adviseren en bijstaan. Onze advocaten kijken naar zowel juridische als praktische oplossingen, waarbij uw belangen steeds centraal staan.