Algemene voorwaarden

 

 

    Algemeen

 1. Dijkstra van Dokkum Advocaten is een samenwerkingsverband tussen kostendelers die op basis van een associatieovereenkomst ieder voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen en in dat verband juridische bijstand verlenen in opdracht van derden, te weten de ‘Cliënt’. Een lijst van de kostendelers wordt op uw verzoek toegezonden.
   
 2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de kostendelers van Dijkstra van Dokkum Advocaten, alsmede de bestuurders van de praktijkvennootschappen, alle advocaten en overige personen die bij, voor of namens één van de kostendelers van Dijkstra van Dokkum Advocaten werkzaam (zullen) zijn.

  Reikwijdte
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de Cliënt aan (één van) de kostendelers van Dijkstra van Dokkum Advocaten.
   
 4. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege (één van) de kostendelers van Dijkstra van Dokkum Advocaten zijn betrokken.

  De opdracht
 5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de Cliënt en de advocaat van Dijkstra van Dokkum Advocaten aan wie de opdracht is verstrekt of die de opdracht feitelijk uitvoert. Advocaten kunnen hun werkzaamheden onderbrengen in een rechtspersoon. Daarnaast kunnen advocaten voor elkaar waarnemen.

  Voor zover hierna “de advocaat” genoemd wordt, wordt bedoeld de advocaat/kostendeler van Dijkstra van Dokkum Advocaten aan wie de opdracht is verstrekt of die de opdracht feitelijk uitvoert. De opdrachten worden door de advocaat schriftelijk bevestigd. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
   
 6. Door verlening van een opdracht van Cliënt aan de advocaat, machtigt de Cliënt de advocaat in de ruimste zin van het woord terzake van het probleem waarmee Cliënt zich gewend heeft tot de advocaat namelijk, met het recht van vervanging; de machtiging houdt tevens in dat door Cliënt toestem­ming is verleend om allerlei gegevens, waaronder persoonsgegevens op te vragen die daar­voor nodig zijn.
   

    Gefinancierde rechtsbijstand / ‘pro deo’

 1. De advocaat bespreekt met de Cliënt de mogelijkheid van door de overheid gefinancierde rechtshulp. Indien in overleg wordt besloten dat de advocaat gefinancierde rechtsbijstand voor de Cliënt aanvraagt, verleent de Cliënt de advocaat toestemming om zijn/haar gegevens alsmede die van zijn/haar partner met wie een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd te verstrekken aan de Raad voor Rechtsbijstand. De Cliënt verleent daarmee ook uitdrukkelijk toestemming namens hem/haar te laten verklaren:
  a) ermee bekend te zijn dat de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving ( bij de Gemeentelijke Basis Administratie) de persoonsgegevens en het BSN -nummer controleert (indien van toepassing ook van de partner);
  b) ermee bekend te zijn dat, indien sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;
  c) ermee bekend te zijn dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
  d) ermee bekend te zijn dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging of tot strafvervolging;
  e) dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt;
  f) ermee bekend te zijn dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). De resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken (en strafzaken).

  E-mail verkeer
 2. De advocaat staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
   

    Vrijwaring opdrachtgever jegens de advocaat

 1. Cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden en de door de advocaat in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door de advocaat voor de Cliënt verrichte werkzaamheden.
   

    Kostenveroordeling

 1. Cliënt is ermee bekend dat in geval een procedure wordt verloren een veroordeling kan plaatsvinden tot betaling van de proceskosten van de wederpartij, waaronder de griffie- en deurwaarderkosten en kosten van ingeschakelde deskundigen. Cliënt dient deze bedragen dan ook op het eerste verzoek van de advocaat te betalen door storting op haar derdenrekening.
   
 2. Cliënt geeft de advocaat het recht de aan haar of hem te betalen bedragen in het kader van de schikking, veroordelingen en/of proceskosten in naam van Cliënt te vorderen en uit te doen betalen op de derdenrekening van de advocaat.

  Interne klachtenregeling
 3. De advocaat zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever wordt er naar gestreefd om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen.
   
 4. Eventuele klachten over de behandelend advocaat dienen aan de klachtenfunctionaris van Dijkstra van Dokkum Advocaten te worden voorgelegd binnen drie maanden na het moment waarop de Cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven. Een exemplaar van de interne klachtenregeling wordt op verzoek aan de Cliënt toegezonden.

    Klachten- en geschillenregeling Advocatuur

 1. Wanneer Dijkstra van Dokkum Advocaten er niet in slaagt uw eventuele klachten over de dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dijkstra van Dokkum Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie (adres: Bordewijklaan 46, 2e etage, 2591 XR Den Haag, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070-3105310).
   
 2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

  Betreft het geschil een opdracht van een particulier cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter.

  Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

 

 1. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van     de algemene voorwaarden waarin naar de regeling wordt verwezen.

  Overdracht zaak
 2. In geval het dossier in een zaak wordt overgedragen aan een andere advocaat is de advocaat van Dijkstra van Dokkum Advocaten gerechtigd de kosten van kopiëren en verzenden in rekening te brengen met een minimum van € 30,= en daarvoor ook retentierecht ten aanzien van de afgifte van het dossier uit te oefenen.
   
 3. De advocaat is gerechtigd retentierecht uit te oefenen ten aanzien van het dossier voor zover sprake is van onbetaalde declaraties. Indien een geschil ontstaat (of is ontstaan) over de declaratie(s), dan worden die declaraties waarover geen verschil van inzicht bestaat direct betaald aan de advocaat en worden die declaraties waarover (kennelijk) discussie bestaat voor 100% voldaan op de derdenrekening van de Deken in het arrondissement Den Haag, waarna het dossier, tegen overlegging van het betaalbewijs aan de Deken, kan worden vrijgegeven.


            Inschakeling derden en aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van een opdracht mag de advocaat mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect betrokken zijn bij Dijkstra van Dokkum Advocaten. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de Cliënt overleggen.
   
 2. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer (rechts) personen die niet aan Dijkstra van Dokkum Advocaten verbonden zijn (onder meer doch niet beperkt tot: deurwaarders, belastingadviseurs, accountants, andere externe deskundigen) worden ingeschakeld  om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten zal de advocaat niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze (rechts)persoon of (rechts)personen.
   
 3. De advocaat sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere derde partij.
   
 4. De advocaat gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Cliënt te aanvaarden.
   
 5. De advocaat is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat jegens de Cliënt en jegens derden voor schade al dan niet voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst tussen de advocaat en de Cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het aan de Cliënt in rekening gebrachte en door deze betaalde honorarium in de betreffende zaak met een maximum van € 10.000,-- of, indien het door de advocaat aan de Cliënt in rekening gebrachte en door deze betaalde honorarium in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot een bedrag van het honorarium met een maximum van € 20.000,--.
   
 6. Een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt jegens de advocaat vervalt in ieder geval een jaar nadat de Cliënt bekend wordt met de schade welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor de advocaat verantwoordelijk is of zou kunnen zijn.
   

            Betaling

 1. De advocaat brengt haar werkzaamheden en gemaakte kosten periodiek – in beginsel maandelijks - in rekening. De werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van een overeengekomen uurtarief (exclusief kantoorkosten en BTW) dat door De advocaat jaarlijks kan worden aangepast. Van een dergelijke aanpassing zal cliënt steeds een maand voor het moment van ingang van de aanpassing schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
   
 2. De Cliënt zal op eerste verzoek ten genoegen van de advocaat zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van Cliënt jegens de advocaat (betaling voorschot).
   
 3. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is de advocaat gerechtigd de wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 

 1. De advocaat behoudt zich het recht voor de declaratie(s) te verrekenen met door de advocaat of door de “Stichting Beheer Derdengelden Depositum” eventueel ten behoeve van de cliënt ontvangen (derden)gelden.
   
 2. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is de advocaat gerechtigd aanspraak te maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom.
   
 3. Bij niet betaling is de advocaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.
   
 4. De advocaat kan onbetaalde declaraties te haren keuze ter beoordeling en/of incasso voorleggen aan de in artikel 8 genoemde Geschillencommissie Advocatuur of ter begroting voorleggen aan de Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden, te haren keuze.

  Geschillen
 5. Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 6. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en onverlet de in artikel 9 van de algemene voorwaarden bedoelde bevoegdheid van de opdrachtgever een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur en onverlet de in de laatste zin van artikel 10 van de algemene voorwaarden bedoelde bevoegdheid van de advocaat.
   
 7. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
   
 8. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Cliënt verwijst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
   
 9. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten.