Ambtenarenrecht

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Een groot deel van de ambtenaren verkregen met ingang van die datum van rechtswege een arbeidsovereenkomst. De aanstelling is daarmee verdwenen. En collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn in de plaats getreden van rechtspositieregelingen. Voor die ambtenaren geldt met ingang van die datum het private arbeids- en ontslagrecht. Net als voor werknemers in het bedrijfsleven altijd al het geval was. Door de overgang valt die ambtenaar niet langer onder de Algemene Wet bestuursrecht.

In de meeste gevallen kan die ambtenaar pas worden ontslagen na tussenkomst van de kantonrechter of het UWV. Dit betekent dat een ambtenaar bij onenigheid met zijn werkgever of bij ontslag naar de kantonrechter gaat. Hij kan niet langer in bezwaar bij de eigen werkgever en in beroep bij de bestuursrechter. Voor ontslag moet het UWV of de kantonrechter toestemming geven. De procedure bij ontslag is dus veranderd. Maar de werkgever moet nog steeds een goede reden hebben voor ontslag. Net als onder het ambtenarenrecht.

De bijzondere ambtelijke status is daarmee niet verdwenen. Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever is nog steeds  ambtenaar. De ambtelijke status en de integriteitseisen die daarbij horen zijn opnieuw en eigenlijk ongewijzigd in de Ambtenarenwet opgenomen.

Daarmee zijn speciale regels voor ambtenaren blijven bestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld over de geheimhoudingsplicht, een verbod om giften aan te nemen en de plicht andere functies te melden.

Ook andere regelingen zijn (in aangepaste vorm) behouden gebleven, zoals het eigenrisicodragerschap van de werkgever voor de WW, bovenwettelijke uitkeringsregelingen en de toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren geldt voor de meeste ambtenaren; ook voor medewerkers van overheidswerkgevers die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wrna al een arbeidsovereenkomst hadden. Dit zijn medewerkers van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, de Sociale Verzekeringsbank; en het UWV.

Sommige ambtenaren vallen niet onder de Wnra. Dit zijn onder andere:

-    ambtenaren van politie en van defensie (militaire-
     en burgerambtenaren);
-    rechterlijke ambtenaren (rechters en officieren van justitie);
-    politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en
     wethouders.

Ons kantoor staat zowel ambtenaren bij die onder de Wnra vallen als ambtenaren die niet onder de Wnra vallen.