Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor loon.

Uitgangspunt is dat een werkgever en een werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. Wanneer er onderling geen afspraken zijn gemaakt, gelden de algemene regels. Voor bepaalde zaken gelden altijd de wettelijke regels en/of CAO-bepalingen, ongeacht wat de werkgever en de werknemer zijn overeengekomen.

De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht zijn:

  • wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand (inclusief het rechtsvermoeden na 3 maanden wekelijkse arbeid of tenminste 20 uur arbeid per maand);
  • wanneer is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (de flexwet);
  • wanneer geldt een proeftijd;
  • wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap);
  • de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever;
  • de loondoorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte en de reintegratieverplichtingen van de werknemer;
  • verlof;
  • gelijke behandeling;
  • hoe eindigt de arbeidsovereenkomst (van rechtswege door verstrijken van de termijn, opzegverboden, dringende reden, onverwijld opzeggen (ontslag op staande voet), opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, schadevergoeding (transitievergoeding), ontslagvergunning UWV, collectief ontslag)

Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht, is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet de Wet melding collectief ontslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.

Dijkstra van Dokkum Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het ontslagrecht en is goed in staat om te adviseren over de verschillende manieren waarop ontslag van een werknemer kan plaatsvinden.