Advocaten
mr. J.S. (Judith) Dijkstra
mr. P.A. (Peter) van Dokkum

Judith Dijkstra studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Groningen met als afstudeerrichting strafrecht. Tijdens haar studie liep zij met veel enthousiasme een strafrechtelijk georiënteerde stage op een advocatenkantoor te San Francisco (Office of the Public Defender). Tijdens die stage stonden de cautie en het zwijgrecht van de verdachte (the Miranda warning) centraal tijdens de behandeling van een moordzaak (capital murder case) waarin zij als stagiaire juridische ondersteuning verleende met als doel de verklaring van de cliënt als bewijs uit te sluiten.

Na haar afstuderen kreeg zij een aanstelling als militair jurist bij het Ministerie van Defensie binnen het defensieonderdeel Koninklijke Marechaussee. In verband daarmee volgde zij eerst nog een opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Binnen de Koninklijke Marechaussee was zij werkzaam als officier jurist op het terrein van het militaire ambtenarenrecht. Zij behandelde daar alle denkbare zaken betreffende de rechtspositie van militairen en burgers waaronder onder meer ontslagzaken, schorsingszaken en zaken omtrent functiewaardering en functioneren. Ook voerde zij verweer in bezwaarzaken en beroepzaken en nam zij als lid zitting in diverse commissies waaronder een klachtencommissie ongewenst gedrag.

In 2003 trad zij toe tot de advocatuur. Daarnaast bekleedde zij nog tot begin 2009 een nevenfunctie als reserve officier voor specifiek juridische aangelegenheden.

Binnen de advocatuur was Judith werkzaam op middelgrote kantoren te Gorinchem en Waddinxveen. Daar was zij in de praktijk werkzaam binnen de terreinen die hierna worden genoemd, waarna zij als zelfstandig advocaat toetrad tot het Advocatenkantoor Torenstraat.

Judith staat voor een betrokken,deskundige, integere en optimale dienstverlening met persoonlijke aandacht en begeleiding.

De specialisatie van Judith ligt op de volgende rechtsterreinen:

  1. Strafrecht (volwassen, jeugd, militair)

  2. Personen- en familierecht

  3. Ambtenarenrecht (militair)

Judith heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregisteerd:

- Strafrecht
- Personen- en familierecht

Deze registratie verplicht Judith volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten per jaar te behalen op ieder bij de orde geregistreerd rechtsgebied. .

Binnen het strafrecht voert Judith de verdediging voor zowel jeugdigen als volwassenen waaronder ook militairen. Het kan dan gaan om veel voorkomende delicten. Judith voert ook graag de verdediging wanneer het gaat om de zwaardere en meer bijzondere delicten zoals bijvoorbeeld moord en doodslag, zedendelicten, brandstichting, drugs, witwassen, overvallen, óók wanneer sprake is van internationale aspecten.

Judith is verder goed thuis op het terrein van het personen- en familierecht.

U kunt dan denken aan echtscheidingen (ook beëindiging samenwoning), alimentatie, boedelverdeling, omgang, gezag, erkenning, voogdij, meerderjarig verklaring (tienermoeders), wijziging van uw achternaam, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling.

Binnen het ambtenarenrecht en militair ambtenarenrecht staat zij ambtenaren bij met wie geen arbeidsovereenkomst is gesloten en die dus niet vallen onder  de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Die bijstand ziet in veel gevallen op ontslag, bijvoorbeeld wegens (vermeend) plichtsverzuim, onvoldoende functioneren en reorganisaties. Ook verleent Judith bijstand in gevallen waarin sprake is van een schorsing, beoordeling, functietoewijzing en bevordering, ambtsbericht en het einde van een aanstelling voor bepaalde tijd. Judith vindt het een uitdaging om jegens (militaire) ambtenaren genomen besluiten middels bezwaar, beroep en hoger beroep van tafel te krijgen ook al lijkt daartoe aanvankelijk geen kans van slagen te bestaan. Judith is tevens goed in staat om werkgevers te adviseren, zowel in de aanloop naar het nemen van dergelijke besluiten als wanneer sprake is van verweer tegen genomen besluiten.

Zoals al blijkt uit het voorgaande staat Judith binnen het militair recht militairen bij in zaken betreffende militair strafrecht en militair ambtenarenrecht. 

Mocht u Judith willen inschakelen voor bijstand over een hiervoor niet genoemd onderwerp, dan kunt u haar altijd benaderen om dat te bespreken. Indien zij zich niet bekwaam acht u daarin bij te staan, dan zal zij u dat laten weten en u mogelijk van dienst kunnen zijn bij een doorverwijzing.


U kunt Judith rechtstreeks bereiken per e-mail: dijkstra@dvdadvocaten.nl.