Tarieven
Transparant en redelijk!

Indien u een advocaat inschakelt komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. In verband daarmee wijzen wij u op het volgende.

Indien uw advocaat op basis van door u verstrekte gegevens inschat dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zal uw advocaat voor u een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In verband daarmee heeft uw advocaat het burgerservicenummer (voorheen sofinummer) nodig van u en uw eventuele partner (met wie u een gezamenlijke huishouding voert). Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage vast, welke eigen bijdrage u verschuldigd bent aan de advocaat.

De hoogte van de eigen bijdrage varieert van € 196,-- tot maximaal € 823,--. De genoemde tarieven van de eigen bijdrage gelden voor alle soorten zaken, daarom hierna te noemen “de reguliere zaken” maar NIET voor de meeste personen- en familierechtzaken waarvoor andere tarieven gelden.

Voor personen- en familierecht zaken (zoals over een echtscheiding, omgang, alimentatie of een procedure die u voert die samenhangt met de scheiding of beëindiging van de samenwoning) varieert de eigen bijdrage van € 340,-- tot maximaal € 849,--. Van de personen- en familierechtzaken zijn zaken over een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing uitgezonderd; voor die zaken gelden de eigen bijdragen zoals die gelden in de “reguliere zaken”.

Over de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand (toewijzing, vaststelling van een eigen bijdrage, afwijzing) ontvangt u rechtstreeks bericht van de Raad voor Rechtsbijstand. Vooruitlopend daarop zal uw advocaat een schatting maken van de hoogte van de eigen bijdrage en van eventueel verschuldigd griffierecht. Dit geschatte bedrag zal als voorschot aan u in rekening worden gebracht.

Korting op eigen bijdrage
U kunt een korting van € 53,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en zij u doorverwijzen naar een advocaat. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Juridisch Loket om een doorverwijzing te ontvangen; het telefoonnummer van het Juridisch Loket is 0900-8020. Indien u reeds contact had met een bepaalde advocaat, dan kunt u het Juridisch Loket dit laten weten en aangeven dat u wenst dat die advocaat u zal bijstaan ( als “voorkeursadvocaat”). U kunt het Juridisch Loket op die wijze vragen u te verwijzen naar die advocaat. Het Juridisch Loket geeft u bij verwijzing een zogenoemd diagnosedocument mee. Dit diagnosedocument wordt toegezonden naar de advocaat naar wie u wordt doorverwezen.

Een diagnosedocument is een schriftelijk document van het Juridisch Loket. In dit document neemt het Juridisch Loket een analyse van uw probleem op alsmede een advies voor de oplossing. Daarnaast bevat het document de verwijzing naar de juiste persoon of instantie die u kan helpen. Wanneer het Juridisch Loket verwijst naar een advocaat, krijgt u met dit document de korting van €53,- op uw eigen bijdrage.

Uitzonderingen
In het geval sprake is van een strafzaak, asielzaak of een bestuurlijke sanctie krijgt u automatisch een korting. U hoeft dan niet eerst een bezoek af te leggen aan het Juridisch Loket dan wel het Juridisch loket telefonisch te benaderen.

Gaat u in een civiele of bestuursrechtelijke zaak naar een hogere instantie (bijvoorbeeld in hoger beroep) dan geldt ook de korting mits u in de eerste aanleg zaak ook een diagnosedocument verkreeg. U hoeft in dat geval niet langs het Juridisch Loket noch het Juridisch Loket telefonisch te benaderen.

Voorwaarde voor behandeling bij aanvraag gefinancierde rechtshulp
Uw zaak zal niet in behandeling worden genomen voordat:
1. u het voorschot op de eigen bijdrage en (zo van toepassing) het griffierecht aan uw advocaat hebt betaald;
2. de advocaat uw identiteit heeft kunnen vaststellen en opgave heeft ontvangen van uw BSN nummer van u en van uw eventuele partner.

Wel gefinancierde rechtshulp, toch de volgende kosten
Voor het geval u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp wijs ik u erop dat onder meer de volgende kosten desondanks voor uw rekening komen:
a. griffierechten (afhankelijk van het soort zaak gedeeltelijk);
b. kosten van getuigen en/of deskundigen;
c. uittreksels uit de openbare registers;
d. kosten van internationaal telefoon- en faxverkeer;
e.  de proceskosten ingeval u de procedure verliest, in burgerrechtelijke zaken.

Ons kantoor behoudt zich het recht voor de ten behoeve van u gemaakte kosten, zoals hierboven omschreven, te verrekenen met eventueel voor u bestemde en door ons of door de Stichting Beheer Derdengelden Depositum ontvangen derdengelden.

Inkomens- en vermogensgrenzen gefinancierde rechtshulp
De aanvraag voor gefinancierde rechtshulp zal worden afgewezen als uw fiscaal jaarinkomen over 2016 hoger is dan € 38.000,-- (voor het geval u gehuwd bent, samenwoont of een eenoudergezin vormt) dan wel hoger is dan € 26.900,-- (voor het geval u alleenstaande bent).

De aanvraag voor gefinancierde rechtshulp zal ook worden afgewezen als uw fiscaal vermogen in 2016 hoger uitvalt dan het zogenaamde heffingsvrije vermogen conform box 3 van het belastingstelsel, te weten € 24.437,-- per persoon.

Peiljaarverleggingsverzoek
Is het fiscaal jaarinkomen of vermogen in 2016 van u en/of uw eventuele partner vergeleken met 2018 verminderd (met 15% of meer ten opzichte van 2016), dan kunt u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken uit te gaan van 2018 als het peiljaar waarop beoordeeld moet worden of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Uw advocaat kan u daarover nader adviseren.
Een verzoek tot peiljaarverlegging dient te worden ingediend uiterlijk binnen zes weken na de datum van de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand op de eerste aanvraag. De datum van aanvraag wordt door de Raad voor Rechtsbijstand vermeld op de beslissing waarvan u zelf rechtstreeks van de Raad voor Rechtsbijstand een exemplaar ontvangt. Tijdige indiening van een verzoek om peiljaarverlegging met bijbehorende bescheiden blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Resultaatsbeoordeling
Heeft u een toevoeging gekregen voor een civiele of bestuursrechtelijke zaak? Dan controleert de Raad voor Rechtsbijstand achteraf op basis van de financiële uitkomst van deze zaak of u zelf de kosten van uw advocaat zou kunnen betalen. Dit is zo, indien u een geldbedrag ontvangt dat tenminste de helft van het heffingvrije vermogen bedraagt. In 2018 is het volledige heffingvrije vermogen € 30.000,-- per belastingplichtig persoon. Het is daarbij niet van belang waarom u dit geld krijgt. Ook een vordering op een geldbedrag telt mee. Voor resultaatsbeoordeling geldt de helft van het heffingvrij vermogen, dus € 15.000 per persoon.

Extra uren en verschuldigdheid van een tweede eigen bijdrage in dezelfde zaak
Afhankelijk van de juridische en feitelijke complexiteit van de door uw advocaat te behandelen zaak, kan uw advocaat in uw belang de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om extra uren te mogen besteden aan uw zaak, te weten een hoger aantal uren dat met een soortgelijke “doorsnee” zaak doorgaans gemoeid gaat. Mocht een dergelijk verzoek worden toegewezen, dan bent u opnieuw een eigen bijdrage verschuldigd die gelijk is aan de reeds eerder opgelegde eigen bijdrage. De nieuwe eigen bijdrage is per toevoeging éénmaal verschuldigd en kan dus niet nog een derde of vierde keer worden opgelegd indien vaker om extra uren wordt gevraagd en daarvoor vaker dan eenmaal toestemming wordt gegeven.

Inkomens/vermogensdaling tijdens behandeling van uw zaak
Voor het geval tijdens de behandeling van uw zaak op betalende basis het inkomen of vermogen van u en/of uw partner daalt, wordt u verzocht dit direct te melden aan uw advocaat zodat deze kan onderzoeken of u vanaf dat moment misschien wel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp.

Laat u dit na, dan wordt u er nu al op gewezen dat niet met terugwerkende kracht gefinancierde rechtshulp kan worden aangevraagd. Indien een aanvraag wordt gedaan en wordt toegewezen, dan vallen de werkzaamheden die de advocaat verrichtte gedurende een periode van 4 weken voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen wordt nog onder het bereik van de toevoeging.

Verdere informatie over gefinancierde rechtsbijstand / information in English about Legal Aid
Voor verdere informatie over gefinancierde rechtsbijstand wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org. The website www.rvr.org gives information about Legal Aid both in Dutch and in English.

EXTRA INFORMATIE
Voor personen die aangehouden werden én ten behoeve van wie door een gerechtelijke instantie (rechtbank, gerechtshof) een last tot toevoeging werd afgegeven

Terugbetalen subsidie na onherroepelijke veroordeling
Wanneer u aangehouden bent en in bewaring wordt gesteld, heeft u recht op subsidie voor de kosten van uw advocaat, een ‘toevoeging’. Deze toevoeging krijgt u zonder toetsing van uw inkomen en/of vermogen, op last van de rechter of op aanwijzing van het OM. De subsidie wordt niet aan u overgemaakt, maar ontvangt de advocaat van de Raad. De subsidie betreft de vergoeding die uw advocaat ontvangt voor de kosten van bijstand. Indien hoger beroep wordt ingesteld zal in dat geval eveneens een last tot toevoeging worden afgegeven. 
Het is mogelijk dat u de door de advocaat ontvangen vergoeding voor bijstand aan u op die basis terug moet betalen na een onherroepelijke veroordeling. Een onherroepelijke veroordeling houdt in, dat geen juridische mogelijkheden meer open staan tegen de veroordeling van de rechter. Uw veroordeling staat in dat geval vast.
Als u onherroepelijk wordt veroordeeld toetst de Raad uw inkomen en vermogen (achteraf). Is uw inkomen en/of vermogen hoger dan toegestaan? Dan moet u de kosten van uw advocaat zelf betalen. De subsidie die uw advocaat heeft ontvangen moet u aan de Raad voor Rechtsbijstand terug betalen.

Dit geldt niet voor iedereen die veroordeeld wordt. De regeling geldt namelijk niet voor ambtshalve toevoegingen voor minderjarigen, cassatietoevoegingen en piketvergoedingen. Piketvergoedingen zien op de vergoeding van rechtsbijstand over de periode vanaf het moment van uw aanhouding en verblijf op het politiebureau tot uiterlijk het moment van de beslissing door de rechter-commissaris over uw eventuele inbewaringstelling, dan wel bij eerdere vrijlating dan dat moment, tot uw heenzending.

Wanneer ontvangt u bericht over terugbetaling?
De Raad ontvangt pas na afloop van de hele procedure voor de strafzaak (dus inclusief cassatie en terugverwijzing) een bericht van onherroepelijkheid. Is er sprake van onherroepelijkheid? Dan toetst de Raad voor Rechtsbijstand op dat moment uw financiële gegevens. U ontvangt dan een zogenoemd ‘invorderingsbesluit’ (bij eerste aanleg en in Hoger Beroep), nadat de zaak onherroepelijk is verklaard, uw inkomen en/of vermogen hoger blijkt dan toegestaan én nadat uw advocaat de kosten bij de Raad heeft gedeclareerd.

Samenstelling huishouding
Voerde u op het moment waarop de last tot toevoeging is geregistreerd een gezamenlijke huishouding met een partner? Dan kan dat van invloed zijn op uw financiële draagkracht. U kunt in dat geval het formulier ‘Verzoek norm gezamenlijke huishouding’ (www.rvr.org) invullen en naar de Raad zenden. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van de invorderingsbrief. Overleg eerst met het financieel klantencentrum van de Raad of deze situatie daadwerkelijk op u van toepassing is. Het telefoonnummer is 088 – 787 13 14.

Peiljaarverlegging
Op grond van de Wet op de rechtsbijstand vraagt de Raad bij de Belastingdienst inkomensgegevens op van het peiljaar. Als uw inkomen en vermogen daarna zijn gedaald, dan kunt u bij de Raad een peiljaarverlegging aanvragen. Een peiljaarverlegging houdt in dat u de Raad vraagt om uw financiële gegevens van een ander jaar te beoordelen. Het is alleen mogelijk om een peiljaarverlegging te vragen naar het jaar waarin de last tot toevoeging is geregistreerd.
Bijvoorbeeld: De Raad heeft de last tot toevoeging geregistreerd in 2018. Het peiljaar is in dat geval 2016. Uw inkomen en/of vermogen is in 2018 flink gedaald ten opzichte van het peiljaar 2016. U vraagt een peiljaarverlegging aan. Het is dan alleen mogelijk om een peiljaarverlegging naar 2018 aan te vragen.

Een verzoek om peiljaarverlegging kunt u indienen binnen 6 weken na de verzenddatum van de invorderingsbrief. U kunt hiervoor het formulier ‘Verzoek peiljaarverlegging kostenverhaal’ (www.rvr.org) gebruiken. Overleg eerst met het Financieel Klantencentrum van de Raad of een verzoek peiljaarverlegging voor u zinvol is. Het telefoonnummer is: 088 – 787 13 14, vraag naar de afdeling Peiljaarverlegging. U kunt ook een e-mail sturen naar peiljaarverlegging@rvr.org.

Hercontrole van de peiljaarverlegging
Het door u geschatte verzamelinkomen en vermogen in het jaar van registratie van de last, zal op een later tijdstip opnieuw worden gecontroleerd bij de Belastingdienst.
Het kan zijn dat uw definitief vastgestelde verzamelinkomen afwijkt van uw schatting. In dat geval kan de toevoeging alsnog met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Houdt daarmee rekening bij uw aanvraag peiljaarverlegging.