Nieuws
Al het nieuws van rechtspraak.nl bij de hand!

Nieuws

Hieronder ziet u het nieuws uit de regio 's-Gravenhage
(Bron: www.rechtspraak.nl)

 • Vordering Koninklijke Horeca Nederland over coronamaatregelen nachtclubs en discotheken afgewezen

  De voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank heeft de vordering van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over de coronamaatregelen voor nachtclubs en discotheken afgewezen. KHN eist dat bij de versoepelingen van 25 september 2021 nachtclubs en discotheken open kunnen onder dezelfde voorwaarden als de overige horeca, evenementen, theaters, bioscopen en concertzalen. Deze eis wordt afgewezen.

  Het politieke besluitvormingsproces over versoepelingen van de maatregelen was op het moment van de behandeling van deze zaak  nog niet afgerond. KHN wil dat de rechter ingrijpt in dit politieke besluitvormingsproces door het kabinet dwingend voor te schrijven hoe de regelgeving er op 25 september 2021 uit moet zien. De voorzieningenrechter is niet bevoegd om zo'n wetgevingsbevel te geven.

 • Livestream kort geding Koninklijke Horeca Nederland tegen de Staat inzake nachtclubs en discotheken

  Op dinsdag 14 september 2021 om 11.00 uur behandelt de rechtbank Den Haag het kort geding van Koninklijke Horeca Nederland tegen de Staat over de openstelling van nachtclubs en discotheken. Eisers willen dat de nachtclubs en discotheken open gaan onder dezelfde voorwaarden als andere horeca en evenementen.

  Livestream

  De zitting kan door alle belangstellenden via een livestream worden gevolgd: https://streams.nfgd.nl/kort-geding-koninklijke-horeca-nederland-tegen-de-staat-inzake-nachthoreca

  Informatie voor de media

  Door de coronamaatregelen is de ruimte in de zittingszaal beperkt. Voor het maken van audiovisuele opnames geldt daarom een poolregeling. Een poolregeling betekent dat een medium toestemming krijgt om in de zittingszaal opnames te maken. Voor het gebruik hiervan maken de overige media afspraken met dat medium.
  Er kan een beperkt aantal journalisten plaatsnemen in de zaal. Wij raden journalisten aan de zitting te volgen via de livestream.

  Informatie voor publiek

  Overige belangstellenden kunnen de zaak volgen via de livestream.

 • Onderwijsinspectie mag rapport over Gomarus Scholengemeenschap publiceren

  De Inspectie van het Onderwijs mag een rapport over de Gomarus Scholengemeenschap onverkort publiceren. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag geoordeeld. De Gomarus wilde publicatie van het rapport tegenhouden, maar volgens de voorzieningenrechter is de inhoud van het rapport niet onrechtmatig.

  Achtergrond

  In maart 2021 verscheen in NRC Handelsblad een artikel met de titel ’School duwt kinderen ongevraagd de kast uit’. Daarin ging het over ervaringen van oud-leerlingen met de wijze waarop de Gomarus (een reformatorische school) omgaat met homoseksualiteit. Dit artikel vormde aanleiding om onderzoek te doen naar de sociale veiligheid van LHBTI-leerlingen op de school. In het onderzoeksrapport heeft de Inspectie geconcludeerd dat de school voor leerlingen met een LHBTI-geaardheid onvoldoende zorgdraagt voor die veiligheid. Volgens de Gomarus geeft het rapport een onjuist beeld van de situatie en is het rapport op verschillende punten daarom onrechtmatig. 

  Terughoudend bij toetsing

  De Inspectie heeft een grote beoordelingsruimte bij de oordelen die zij in haar rapportage velt. Dit betekent dat de voorzieningenrechter terughoudend moet zijn als hij toetst of het rapport (of delen daarvan) wel of niet onrechtmatig zijn.

  Geen toereikend beleid

  De voorzieningenrechter oordeelt dat de passages in het rapport over sociale veiligheid en beleid daarover aanvaardbaar zijn. Hierbij speelt een rol dat er op de school en in de gemeenschap rond de school breed gedeelde opvattingen heersen over wat op het gebied van seksuele geaardheid gewenst is. Die opvattingen brengen mee dat rekening gehouden moet worden met het welbevinden en de veiligheid van leerlingen die een andere (namelijk een LHBTI) seksuele geaardheid hebben. Ondanks incidenten in 2016 en 2019 die daarvoor aanleiding gaven heeft de Gomarus op dit punt geen toereikend beleid ontwikkeld.

  Niet onrechtmatig

  Tijdens interviews die de Inspectie heeft afgenomen is bovendien naar voren gekomen dat docenten zich soms niet in staat voelen om leerlingen de juiste ondersteuning wat betreft hun geaardheid te bieden en dat leerlingen met vragen over geaardheid niet in gesprek durfden te gaan met docenten. Ook deze bevindingen van de Inspectie dragen bij aan het oordeel dat de inhoud van het rapport niet onrechtmatig is.
  Bezwaren van de Gomarus tegen passages in het Inspectierapport over de lesstof over seksuele diversiteit en bekostiging van een coulance-uitkering aan een oud-leerling die vindt dat zij door de school ‘uit de kast is geduwd’, leiden ook niet tot een publicatieverbod.

 • Twee jaar cel en tbs met voorwaarden voor mishandelen stiefdochter en bedreigen vriendin

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 33-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor onder andere mishandelingen van zijn stiefdochter. Ook wordt de maatregel tbs met voorwaarden opgelegd. 

  Littekens

  De rechtbank acht bewezen dat hij zijn zeer jonge stiefdochter tussen 2013 tot 2015 mishandelde, met onder meer botbreuken en kneuzingen tot gevolg. Ook is zware mishandeling bewezen, de man goot een bijtende vloeistof in het gezicht van het slachtoffer. Als gevolg daarvan draagt het meisje, dat destijds vier jaar oud was, nog steeds de littekens. Ook acht de rechtbank bewezen dat de man de moeder van het meisje, zijn toenmalige vriendin, jarenlang heeft mishandeld. Daarnaast heeft hij een latere vriendin bedreigd en haar auto beschadigd. 

  Tbs

  De tbs-maatregel wordt niet opgelegd voor de mishandeling van de stiefdochter en haar moeder, omdat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte destijds leed aan een ziekelijke stoornis. Deze maatregel wordt wel opgelegd voor de bedreiging van zijn latere vriendin. De man maakte een snijdende beweging langs zijn keel en volgens de rechtbank is deze bedreiging als een geweldsmisdrijf aan te merken. De man is de afgelopen jaren al meermalen veroordeeld voor geweldsdelicten en vormt een gevaar voor de algemene veiligheid van personen. Als hij zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden, kan de tbs met voorwaarden worden omgezet in tbs met dwangverpleging en dat kan van onbeperkte duur zijn.

 • Celstraf voor seksueel misbruik dochter en kleindochter

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 73-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van zijn dochter en kleindochter. Het misbruik van de kleindochter begon in 2019, toen zij vijf jaar was en duurde drie jaar. Het misbruik van de dochter begon in 1997, zij was toen acht, en duurde tot 2003.    Alsnog aangifte dochter

  De dochter heeft destijds geen aangifte gedaan, wel heeft zij haar ouders ermee geconfronteerd en er is lange tijd geen contact geweest. Voor het contact met de kleindochter waren afspraken gemaakt waardoor de verdachte niet alleen zou zijn met het kind. Na de ontdekking van het seksueel misbruik van haar dochter, heeft zij alsnog aangifte gedaan van haar eigen misbruik. De man werd verdacht van het betasten van zijn kleindochter en van verregaande seksuele handelingen en geslachtsgemeenschap met zijn dochter. Hij heeft bekend zijn dochter en kleindochter te hebben betast, maar ontkent verdere seksuele handelingen te hebben gepleegd met zijn dochter. De rechtbank ziet ten aanzien van beiden voldoende bewijs in het dossier voor alle aan hem ten laste gelegde seksuele handelingen. 


  Verminderd toerekeningsvatbaar

  De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man, zoals blijkt uit rapportage van de psycholoog. Daarnaast heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, te weten het generatieoverstijgend seksueel misbruik en zijn gebrek aan probleembesef en inzicht. Hij heeft nauwelijks inzicht in de gevolgen van zijn handelen en ziet zichzelf ook als slachtoffer. Zo begrijpt hij ook niet dat zijn dochter alsnog aangifte heeft gedaan omdat het binnen de familie 'vergeven en vergeten' zou zijn. De rechtbank vindt het daarom noodzakelijk om een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met bijzondere voorwaarden. Zo mag hij geen contact zoeken met minderjarigen. Daarnaast heeft de rechtbank de man veroordeeld tot het betalen van het gevraagde smartengeld, 15.000 euro voor zijn dochter en 5.000 euro voor zijn kleindochter.


 • Vordering verwijzing aangifte ex Johnny de Mol naar ander parket afgewezen

  De rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een kort geding van de ex-verloofde van Johnny de Mol tegen de Staat. Zij vroeg aan de rechtbank haar aangifte tegen Johnny de Mol naar een ander arrondissementsparket te verwijzen. De rechtbank wijst deze vordering af. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat het Openbaar Ministerie (OM) haar aangifte niet onpartijdig, onafhankelijk en objectief zal beoordelen.

  ​​Achtergrond

  Eiseres heeft bij het OM in Amsterdam aangifte gedaan tegen haar ex-verloofde wegens (zware) mishandeling en poging tot doodslag. Hij heeft aangifte gedaan tegen haar juridisch adviseurs wegens poging tot afdreiging waarop deze adviseurs aangifte hebben gedaan van het doen van een valse aangifte. De rechercheofficier heeft de aangifte van eiseres toebedeeld aan een zaaksofficier en de andere aangiftes aan een andere zaaksofficier. Volgens eiseres is door de combinatie van de inhoudelijke verwevenheid en de rol van de rechercheofficier als eindverantwoordelijke voor de drie aangiftes, de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Dat blijkt uit het feit dat een brigadier de drie aangiftes met elkaar in verband heeft gebracht.

  Beslissing

  Volgens de voorzieningenrechter zijn er geen aanknopingspunten voor enige vorm van belangenverstrengeling. Omdat dezelfde partijen bij de verschillende aangiftes zijn betrokken en de achterliggende feiten deels met elkaar zijn verweven, zal het feitenonderzoek logischerwijs ook deels overlappen. Dat betekent nog niet dat de beoordelingen van de aangiftes onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

  Volgens de voorzieningenrechter is juist sprake van het tegendeel, omdat de Staat door het aanwijzen van twee zaaksofficieren voor de behandeling van de aangiftes een extra waarborg heeft ingebouwd voor een onafhankelijke beoordeling. De rechercheofficier heeft volgens de voorzieningenrechter slechts een coördinerende rol als eindverantwoordelijke, zodat diens betrokkenheid niet leidt tot een ander oordeel.

 • Rijden op elektrische step niet strafbaar

  De kantonrechter in Den Haag heeft vandaag een 21-jarige man uit Den Haag ontslagen van alle rechtsvervolging. De man reed op 18 september 2019 op een elektrische step en kreeg daarvoor van de officier van justitie een boete van € 380,- (strafbeschikking). Volgens de officier reed de man op een niet-goedgekeurd voertuig. De man tekende verzet aan tegen de boete.

  Elektrische step, geen verplichte goedkeuring

  Het is strafbaar om op de openbare weg te rijden met een niet goedgekeurd voertuig. De minister wijst voertuigcategorieën aan die moeten zijn goedgekeurd. De kantonrechter heeft beoordeeld welke categorieën voertuigen op de bewuste datum waren aangewezen voor een verplichte goedkeuring. Dat varieert van trekkers op rupsbanden en aanhangers tot allerlei twee-, drie- en vierwielige voertuigen. De elektrische step, een tweewielig motorvoertuig zonder zitplaats, valt niet in een van die categorieën.

  Ontslag van alle rechtsvervolging

  Omdat de elektrische step niet was aangewezen voor verplichte goedkeuring, was de man niet strafbaar toen hij erop reed.  Een strafbepaling die dat verbood stond toen nog niet in de wet. De kantonrechter heeft de boete vernietigd en de man ontslagen van alle rechtsvervolging. Hij krijgt dus geen straf opgelegd.

  De kantonrechter wijst op het huidige artikel 20h van de Wegenverkeerswet 1994. Als de man nu zou hebben gereden, zou hij misschien wel zijn veroordeeld.

 • Praktische informatie over rechtszaak ID&T c.s. tegen de Staat

  Update: het kort geding is aangehouden en gaat NIET door op vrijdag 30 juli 2021.

   

  Op vrijdag 30 juli 2021 om 10.00 uur behandelt de rechtbank Den Haag het kort geding van Festivalorganisator ID&T en 57 mede-eisers tegen de Staat over de coronamaatregelen.

  Livestream

  De zitting kan door alle belangstellenden via een livestream worden gevolgd.

  Informatie voor de media

  Door de coronamaatregelen is de ruimte in de zittingszaal beperkt. Voor het maken van audiovisuele opnames geldt daarom een poolregeling. Een poolregeling betekent dat een medium toestemming krijgt om in de zittingszaal opnames te maken. Voor het gebruik hiervan maken de overige media afspraken met dat medium.

  Er wordt één fotograaf toegelaten. Indien nodig zal ook daarvoor een poolregeling gelden.

  Er kan een beperkt aantal journalisten plaatsnemen in de zaal. Wij raden journalisten aan de zittingen te volgen via de livestream.

  Journalisten die toch aanwezig willen zijn kunnen zich tot uiterlijk a.s. donderdag 29 juli 2021 12:00 uur aanmelden bij de afdeling voorlichting van de rechtbank Den Haag. Een plek in de zittingszaal kan niet worden gegarandeerd.

  Informatie voor publiek

  Overige belangstellenden kunnen de zaak volgen via de livestream.

   

 • Jeugddetentie en werkstraffen voor deelname aan criminele organisatie, sextortion en witwassen

  De jeugdkamer van de Haagse rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in strafzaken van vijftien jonge verdachten. De jongens, bijna allemaal minderjarig, worden veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, afdreiging door sextortion en witwassen. Een jongen wordt vrijgesproken. De straffen variëren van jeugddetentie van 108 dagen tot 50 uur werkstraf. Een van de verdachten die alleen zijn pinpas heeft afgegeven, krijgt geen straf omdat hij niet schuldig wordt bevonden aan deelname aan een criminele organisatie en omdat hij heel erg jong was.

  ​Verschillende straffen

  De opgelegde straffen verschillen in zwaarte, omdat is gekeken naar de rol die elke verdachte heeft gehad bij het plegen van de strafbare feiten. Daadwerkelijk afdreigen of oplichten leidt tot zwaardere straffen dan alleen witwassen of deelname aan de criminele organisatie. In enkele gevallen hebben de persoonlijke omstandigheden van de verdachten tot strafverlaging geleid.

  ​Criminele organisatie

  De verdachten zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omdat zij bewust met elkaar samenwerkten. Zij brachten elkaar de fijne kneepjes bij, maakten reclame voor elkaars valse chataccounts en lieten hun bankrekening gebruiken om betalingen op te doen. Ieder kreeg een deel van de opbrengst.

  ​Achtergrond

  De namen van de verdachten kwamen naar voren in een groot onderzoek dat de politie in Leiden in 2019 deed naar grootschalige oplichting en afpersing op internet. Daarbij zochten de verdachten met valse accounts op (dating)sites als Badoo en Omegle contact met potentiële slachtoffers. Die kregen dan tegen betaling naaktfoto's en filmpjes aangeboden of een afspraakje voor een seksdate. De foto's en filmpjes werden echter niet geleverd en de afspraakjes gingen nooit door. Ook werden de veelal minderjarige slachtoffers verleid om een naaktfoto van zichzelf op te sturen. Als ze dat deden, werd meteen gedreigd de foto op internet openbaar te maken of die toe te sturen aan familie en vrienden. Alleen voor geld wilden de afdreigers afzien van openbaarmaking.

  ​Lagere straffen

  De rechtbank komt bij alle straffen aanmerkelijk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Dat komt omdat de rechtbank er zwaar aan tilt dat de zaken veel te lang op de plank zijn blijven liggen. De meeste verdachten waren nog maar 14 of 15 jaar toen zij de strafbare feiten pleegden. Het is juist voor jongeren belangrijk dat zij snel worden berecht, om hen te leren dat zulk gedrag niet kan worden getolereerd en om hen daarna, met de juiste begeleiding, weer snel naar school en aan werk te helpen. Uiteindelijk is dat de beste manier om herhaling te voorkomen.

 • Twintig jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdrijf

  Een 49-jarige Syriër is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de executie van een gevangen genomen militair van het Syrische leger in 2012.

  Oorlogsmisdrijf

  De man was de commandant van een kleine strijdgroep in de plaats Mohassan in Syrië en heeft zelf ook op het slachtoffer geschoten. Omdat de executie plaatsvond tijdens het gewapende conflict tussen het reguliere Syrische leger en verschillende rebellengroepen geldt dit als een oorlogsmisdrijf. Oorlogsmisdrijven zijn schendingen van het internationaal humanitair recht. Dat recht beschermt personen die niet of niet meer deelnemen aan vijandelijkheden in een gewapend conflict, zoals burgers en krijgsgevangenen.

  Strafoplegging

  De rechtbank kent in deze zaak enerzijds gewicht toe aan de omstandigheid dat de executie heeft plaatsgevonden in een land waar op dat moment een gewapend conflict plaatsvond, wat ook voor de verdachte grote gevolgen heeft gehad. De rechtbank weegt anderzijds mee dat de verdachte bij het uitvoeren van de executie een leidinggevende rol heeft gehad en dat hij is begonnen met het schieten op het slachtoffer.

  ​​Vrijspraak terroristische organisatie

  De rechtbank vindt het aanwezige bewijs onvoldoende om te kunnen vaststellen dat de strijdgroep in de periode dat de verdachte daarvan commandant was, was aan te merken als een terroristische organisatie. De verdachte wordt daarom vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie.

  Bekijk hier de uitspraak.

 • Praktische informatie over rechtszaak Bureau Clara Wichmann c.s. tegen de Staat over anticonceptie

  Op maandag 12 juli 2021 om 09.30 uur behandelt de rechtbank Den Haag de bodemprocedure van Stichting Bureau Clara Wichmann, Stichting DeGoedeZaak, Nederlandse Vrouwen Raad, Stichting Women Inc., Humanistisch Verbond, Stichting De Bovengrondse, Dokters van de Wereld en zevenduizend mede-eisers tegen de Staat.

  Achtergrond

  Stichting Bureau Clara Wichmann en de andere eisers willen dat anticonceptie voor iedereen gratis is. Zij vinden dat de overheid daarvoor moet zorgen. Volgens de eisers is gratis toegang tot anticonceptie nodig om vrouwen volwaardig mee te kunnen laten doen in de samenleving.

  Livestream

  De zitting kan door alle belangstellenden via een livestream worden gevolgd: https://streams.nfgd.nl/mondelinge-behandeling-bureau-clara-wichmann-cs-tegen-de-staat-inzake-anticonceptie.

  Informatie voor de media

  Door de coronamaatregelen is de ruimte in de zittingszaal beperkt. Voor het maken van audiovisuele opnames geldt daarom een poolregeling. Een poolregeling betekent dat een medium toestemming krijgt om in de zittingszaal opnames te maken. Voor het gebruik hiervan maken de overige media afspraken met dat medium.

  Er wordt één fotograaf toegelaten. Indien nodig zal ook daarvoor een poolregeling gelden.

  Er kan een beperkt aantal journalisten plaatsnemen in de zaal. Wij raden journalisten aan de zittingen te volgen via de livestream.

  Journalisten die toch aanwezig willen zijn kunnen zich tot uiterlijk a.s. vrijdag 9 juli 2021 14:00 uur aanmelden bij de afdeling voorlichting van de rechtbank Den Haag. Een plek in de zittingszaal kan niet worden gegarandeerd.

  ​​Informatie voor publiek

  Overige belangstellenden kunnen de zaak volgen via de livestream.

 • Eigenaar moet ADO twee miljoen euro betalen

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag het vonnis van 26 april 2021 bekrachtigd, waarin United Vansen, aandeelhouder van voetbalclub ADO Den Haag, bij verstek is veroordeeld tot het betalen van twee miljoen euro.

  Verzet

  United Vansen heeft tegen het vonnis van 26 april 2021 verzet ingesteld. Dit betekent dat de zaak is heropend en United Vansen alsnog verweer heeft gevoerd tegen de vordering van ADO Den Haag. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit verweer niet slaagt en dat uiterst aannemelijk is dat United Vansen zich op basis van een overeenkomst heeft verplicht om aan ADO Den Haag een geldlening van twee miljoen euro te verstrekken.

 • Negatieve verhalen over Bodegraven moeten direct stoppen

  De rechter heeft vandaag de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gelijk gegeven in een kort geding dat de gemeente had aangespannen tegen drie mannen. De drie mannen verspreiden al geruime tijd online verhalen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven. Zij noemen namen van mensen die daarbij volgens hen betrokken zijn (als dader of slachtoffer) en roepen medestanders op tot actie, waaronder het leggen van bloemen op een gemeentelijke begraafplaats.

  Geen objectief bewijs

  De rechter oordeelt in het vonnis dat de drie mannen direct moeten stoppen met hun acties en de al gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Als zij dat niet doen moeten zij dwangsommen betalen en kunnen zij uiteindelijk zelfs worden gegijzeld.

  Volgens de rechter is er geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen, die veel onrust onder burgers veroorzaken. De 'hervonden herinneringen' van een van de mannen vormen geen objectief bewijs.

  Het belang van de gemeente en haar inwoners om gevrijwaard te blijven van ongefundeerde verdachtmakingen weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van de drie mannen.

   

   
 • Celstraf voor maker phishing software

  De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 20-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man maakte en verkocht op grote schaal software om betaalfraude te plegen, zogeheten 'phishing panels' en 'tikkie panels'.

   

  Nepwebsites

  Met zo'n panel is het mogelijk om nepwebsites te maken die lijken op de inlogpagina's van internetbankieren van verschillende banken. Wanneer daarop inloggegevens worden ingevoerd, kan de gebruiker van het panel de betreffende bankrekening overnemen en daarmee betalingen doen.

  Zelf gebruikt

  De man heeft zijn panels verkocht aan ten minste 49 personen en hun tips en adviezen gegeven voor het gebruik. Daarmee heeft hij bijgedragen aan het plegen van fraude, met mogelijk grote financiële schade tot gevolg. Daarnaast heeft de man zijn panels zelf gebruikt om samen met anderen fraude te plegen.

  Pistool en bitcoins

  De man kon worden aangehouden na uitgebreid (online) onderzoek door de politie. Onder zijn bureaustoel werd een geladen pistool aangetroffen. De man heeft de opbrengst van de verkoop van de panels witgewassen in bitcoins.

  Begeleiding

  Vanwege zijn jonge leeftijd vindt de rechtbank het belangrijk dat de man na het uitzitten van zijn straf begeleiding krijgt om zijn leven op de rit te krijgen. De rechtbank legt daarom één jaar van de straf voorwaardelijk op, met als voorwaarde dat de man meewerkt aan Hack_Right. Binnen Hack_Right worden jonge cybercriminelen begeleid om hun talent voor ICT op legale wijze in te zetten.

 • Zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor terrorisme en oorlogsmisdrijven

  De rechtbank in Den Haag heeft een 32-jarige vrouw uit Uithoorn veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging voor terrorisme- en oorlogsmisdrijven.

  Deelname aan IS

  De vrouw hangt het gewelddadig salafistisch gedachtengoed aan en heeft in 2019 op zeer uitgebreide schaal IS-materiaal via Telegram verspreid. Dit past, zo vindt de rechtbank, binnen de mediastrategie van IS. Zij maakte hierdoor deel uit van deze terroristische organisatie die zich in de wereld schuldig maakt aan aanslagen en die de bevolking vrees aanjaagt.

  Video's

  De vrouw deelde ook twee video's waarin krijgsgevangenen van IS op gruwelijke wijze om het leven worden gebracht. De vrouw heeft één van die video's voorzien van eigen vernederend commentaar. Hiermee heeft zij de overleden personen aangerand in de persoonlijke waardigheid, en dat is een oorlogsmisdrijf. Ook heeft de vrouw anderen opgeruid tot het plegen van terroristische misdrijven en oorlogsmisdrijven, heeft zij zichzelf en anderen getraind voor het maken van een bomgordel met explosieven en geld overgemaakt naar personen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten.

  Criminele organisatie

  De rechtbank heeft verder voor het eerst vastgesteld dat IS door de onmenselijke en wrede behandeling van andersdenkenden ook is aan te merken als een criminele organisatie die als doel heeft om oorlogsmisdrijven te plegen. De rechtbank verwijt de vrouw dat zij IS omschrijft als een groep jongens dat het recht had een Islamitische Staat te stichten. Hiermee gaat ze voorbij aan de ongekende gruweldaden die door en in naam van IS zijn gepleegd en waaraan zij heeft bijgedragen.

  Straf

  De vrouw lijdt aan een ernstige neurologische aandoening en een psychische impulsstoornis. De feiten worden haar dan ook verminderd toegerekend. De rechtbank vindt de straf die is geëist door de officier van justitie van drie jaar wel veel te laag en veroordeelt de vrouw tot een gevangenisstraf van zes jaar. De rechtbank legt haar daarbij een tbs met dwangverpleging op omdat zij behandeling nodig heeft om de veiligheidsrisico's in te perken.