Tarieven
Transparant en redelijk!

 

Cliënten worden voorafgaand aan de dienstverlening op duidelijke wijze geïnformeerd over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand en de kosten van rechtsbijstand.

Uw belang is ons belang, waaronder dus ook het belang van uw portemonnee. Wij hebben tot doel de kosten voor u zo laag mogelijk te houden, zij het dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de dienstverlening.

Gefinancierde rechtshulp
Samen met u inventariseren wij bij aanvang van een zaak of u mogelijk in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. U komt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand afhankelijk van uw gezinssituatie, uw verzamelinkomen en vermogen. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, bent u een eigen bijdrage verschuldigd, alsmede eventuele kosten van griffierecht en uittreksels. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de separate pagina op deze website over gefinancierde rechtsbijstand, alsmede naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

Kosten indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp
Voor betalende cliënten werken wij tegen een uurtarief dat varieert van € 110,- tot € 200,- ex BTW. Bij de bepaling van het uurtarief wordt rekening gehouden met het belang en de spoedeisendheid van de zaak, de ervaring en specialiteit van de advocaat en uw draagkracht.

Wij proberen u zo goed mogelijk inzicht te geven in de te verwachten kosten maar benadrukken dat de van te voren ingeschatte kostprijs kan afwijken van de werkelijke prijs. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de behandeling van uw zaak maatwerk is en elke zaak anders is en anders verloopt, of anders kan verlopen dan van tevoren wordt ingeschat en kan worden ingeschat. Indien u een juridisch probleem hebt, dan zijn daarin derden betrokken. Van de acties en reacties van derden en de hoeveelheid werkzaamheden die dat met zich meebrengt, kan van tevoren een inschatting worden gemaakt. Advocaten zijn echter geen helderzienden zodat wij niet van te voren uitsluitsel kunnen geven over de daadwerkelijke kostprijs.

Wij trachten dan ook zo goed mogelijk in te schatten hoeveel uren gemoeid zullen zijn met de behandeling van uw zaak en bespreken met u welke kosten u kunt verwachten buiten ons honorarium om (denk aan kosten van griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc.). 

Betalende cliënten worden op regelmatige basis, als uitgangspunt maandelijks, geïnformeerd over de kosten van de werkzaamheden en voorts telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat bijvoorbeeld omdat de advocaat aan het begin staat van een grote hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden.

Bovendien wordt u geïnformeerd over de eventuele nieuwe ontwikkelingen in de zaak waardoor misschien extra werk moet worden verricht en bijgevolg van de aanvankelijke kostenberekening moet worden afgeweken.

Wij werken met voorschotten die wij baseren op de uiteindelijke kostprijs in samenhang met de op korte termijn te verwachten hoeveelheid werkzaamheden. Onze ervaring is dat voor u op die manier nog duidelijker is dat aan juridisch advies en bijstand een prijskaartje hangt waardoor u in sommige gevallen mogelijk zelfs afziet van inschakeling van een advocaat. Wij raden cliënten regelmatig aan een kosten-baten afweging te maken, juist omdat wij menen dat het belang van de cliënt ook diens portemonnee is. Vanzelfsprekend zijn er ook situatie waarin geen kosten-baten afweging gemaakt kan worden omdat uw zaak niet over geld gaat. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin de inschakeling van een advocaat en dus de investering in juridisch advies en bijstand, kan leiden tot voorkoming van hogere kosten, of juist kan leiden tot een hogere opbrengst en dat dit voordeel niet altijd direct voor u zichtbaar is. Indien wij menen dat een kosten-baten afweging aan de orde is, dan maken wij dat bespreekbaar.

Gerechtskosten
De gerechtskosten zijn de kosten die in het kader van een procedure betaald moeten worden aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden gespecificeerd vermeld in de eindafrekening.

Wanneer de tegenpartij door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, kunnen de betaalde gerechtskosten op haar worden verhaald.

Bovendien maakt u in dat geval ook aanspraak op een procesvergoeding. Dit is een forfaitaire vergoeding die u toekomt omdat u uw zaak aanhangig hebt moeten maken bij de rechtbank.